MENU
Бош сахифа » 2015 » Март » 2 » Лаззатланиш санъати.
12:44
Лаззатланиш санъати.

Жинсий алока табиат инъом этган ходиса булиб, тиббий тилда коитус дейилади. Жинсий алокада жинсий аъзолардан табиий фойдаланилади. Бу жинсий алока вакти севги билан хакикий шугулланиш булиб, фарзанднинг дунёга келишига сабабчи булади. Жинсий алоканинг кунгилли утиши, ундан аёл ва эркакнинг лаззатланиши учун иккала томон хам унинг барча санъати билан таниш булишлари лозим. Жинсий алока аёл ва эркак уртасидаги мехр-мухаббатни мустахкамлайди, оила тотувлигини, турмуш халоватини хамда унинг мазмунини мустахкамлайди. Жинсий лаззатланишнинг йуклиги, унинг маданияти, санъати билан нотанишлик купчилик ёшларнинг ажралиб кетишига сабаб булади. Талабалик давримда тугрукхонада амалий машгулот утиш вактида ёш жувон ва тажрибали урта ёшли хотин уртасидаги сухбат хали-хали ёдимдан чикмайди. Бу сухбат кулогимга чалиниши билан узимни панага олиб, уни охиригача эшитишга муяссар булдим. Тажрибали хотин ёш жувонга савол бериб: «Хай, эрингмз билан кушилганда нимани сезасиз? Мазза киласизми? Кейин сизда шу кушилишга тез-тез эхтиёж буладими?» — деб сурали. Ёш жувон уялиб ва бир оз кизариб: «Кайдан, мен бу нарсаларнииг мазмунига еттанимча йук, купинча бу нарсадан куркаман хам, хеч нимани сезмайман, у кишим тез ухлаб коладилар» — деб жавоб берди. Тажрибали хотин бу жавобдан ажабланиб, ёш жувонга уз тушунчасини гапириб, бутун жинсий алока лаззатларини тушунтириб кетди ва сузини «дунёда бундан ортик рохатбахш лаззат булмаса керак» — дея тамомлади. Албатта, ёш жувон тугрукхонадан чиккандан сунт эридан уша «лаззат»ни кутади. Иффати кучли аёллар «Турмуш шу экан» — деб утиб кетишларим ишдан кайтишингизни айтсангиз, унда кечгача ширин орзулар уйгониб, «кутиш синдроми» пайдо булади. Майин сузлашиш, нозик карашлар, эркак ва аёл якинлашувига мойиллик гаровидир. Уз олдида севган кишиси турган.аёл у билан якинлашиш кандай лаззат келтиришини билади, бу хол эса икки томонда хам кучли жинсий майиллик пайдо булишига олиб келади. Ана шундан сунг икковлон уртасида севги уйини бошланади. Эркак ана шу вактда шошмаслиги, аёлни жинсий алокага тайёрлашни хали давом этиши кераклигини ёддан чикармаслиги лозим. Агар эркак жинсий алокагй шошилса катта хато килади. Унда эркак уз хирсини кондириб, аёлнинг коникмай колишига сабабчи булади. Бу холат аёлда эркакка нисбатан хакконий норозилик тугцириши мумкин. Эркак аёлда энт кучли шахвонтгй нукталар клитор, кичик жинсий лаблар, огиз бушлиги, кинга киришдаги шиллик каватлар эканлигини казарда тутиб, жинсий алока бошида олати билан шу ерларни нозик китиклаб уйнаши лозим. Бу ерларга таъсир килиш жинсий алока олдидан тугиладиган севги тимсолидир. Юкорида келтирилган бошка. эроген нукталар кушимча нукталар булиб, баъзан мижози совук аёлларда кушимча жойларни (масалан, кукрак учини) китиклашга тугри келади. Баъзи аёлларда энг кучли кузгатувчи нукта оркада (anus) жойлашган булиб, бу нуктани китиклаш рухий ва мантикий томондан огир ва ечилиши мушкул масаладир. Аёл кишининг жинсий кузгалувчанлиги узгарувчан, у аёлнинг эркакка булган муносабатига боглик. Аёлларда шахвоний хиссиёт кандай булишидан качъи назар, санъаткорона ва нозик муносабат, эроген нукталарга таъсир, уларда жинсий алокага мойилликни албатта кузгатади. Бунда аёлнинг жинсий аъзолари олатни кабул килишта тайёр холга келади. яъни клитор таранглашади, кин эса намланади. Бир хил аёлларда факат клиторга эмас, балки жинсий аъзоларнинг хаммасига таъсир килишдан кузгалиш содир булади, бу вактда кинга киритилган олат иссиклиги оргазм холатига олиб келади, иккала жинсда хам бир вакгда коникишни юзага келтиради. Агар эркакда уруг тукилиши олдин содир булиб, олат сула бошласа хам, у харакатни тухтатмай давом эттирса, аёлда оргазм (хуш ёкиш) келиб чикади. Купчилик аёллар уз эркагининг юмшок табиатли ва эътиборли булишини хохлашса, бошка айрим аёллар унинг купол ёки кескин харакатларини. кукаришгача олиб борувчи упичларни ёктиришади, лекин бу гурухга кирувчи аёллар унчалик куп эмас. Эркак севги уйини вактида ахамият берадиган холатлардан яна бири аёлнинг жинсий алокага кандап ёндошишилир. Агар аёлда жинсий уйин вактида олинадиган лаззатни узайтириш нияти булса, у алокани чузишга харакат килади. Аёл оргазм вактида албатта кузини юмиб олади. Эркак жинсий алока тугагутгча аёл узини кандай хис этаётганини кузатиб боради. Жинсий алока вактида киши танаси аъзоларида юз берадиган жараёнларга тухталиб утайлик. Жинсий алокага тайёргарлик ва жинсий алока содир булаётган вактда аёл ва эркак аъзоларида боскичма-боскич куйидвги узгаришлар содир булади. Шартли кузгалиш даври дсб аталадиган боскичда хар икки жинс эркалаш ва эркаланиш билан банд булиб, бусалар огушида бир-бирининг ялангоч таналарини кучадилар. Бу даврда олат нихоятда таранглашиб, унинг бош кисми ва аёлда клиторнинг сезгирлиги ошиб кетади. Эркакда олат эрекция хрлатига утади, аёлларда эса кин намланиб, кичнк жинсий лабга кон куйилиши купаяди ва у кизгиш-корамтир рангга кириб, катталашади. Шундай килиб, эркакда олатни кинга киргизиш, аёлда эса уни кабул килиш иштиёки тугилади, яъни фрикция-тана харакати бошланали, бунда эроген нукталарда кучли китикланиш юзага келади. Бу холатда эркак аёлда жинсий уйгониш доим оркада колишини эсдан чикармаслити керак. Баъзан олат фрикция вактида аёл эроген юзаларини старли китиклай олмаслиги мумкин. Бундай вактда клитор бошини эркак ёки аёлнинг узи кушимча кигиклаши лозим булади. Фрикиия кучайити билан оргазм даври бошланади ва 3—4 дакика лавом этади. Оргазм давомийлиги тахминий булиб, хар кимда турли муддатда давом этиши мумкин. Оргазм вактида аёл юзи ва бошка ерларининг кизариши, кукрак безларида таранглик, кукрак учининг бироз шишиши аломатлари пайдо булиб, орглзм тугагач, тезда уз аслита кайтади. Кукрак бези учларининг секин шишиши, аёлда оргазм холати содир булмаганидаи нишонадир. Аёлларда уч хил оргазм фаркданади; уларлан биринчи боскич бир зумда юзага келиб, аёл гус уз ссзгисини йукотгандек булали ва бу даврда суюклик кетганлек хис килади. Бу хол аёллар эякуляиияси борлигидаи далолат боради. Оргазмнинг иккипчи босктгчида аввал тананинг тос кисмида, кейим бутун оргинизм буйлаб иссиклик сезгиси таркалали. Оргазмнинг охирги учинчи боскичида мушаклар кискариши содир булади (Бу хол пульсация белгиси билан намоён булали). Куичилик эркак ва аёллар оргазмга кахрамонлик сифатида карайдилар хамда узларининг «эркаклик» ва «хотинлик» хусусиятларини намоём килишга харакат киладилар. Бу нотугри, албатта. Оргазмга табиатнинг мужизали инъоми сифатида караш керак булади. Оргазмда эркак ва аёлда рухий ва жисмоний коникиш холати юзага келади. Оргазмнинг булмаслиги организм у\^/мий холатининг заифлашиб кетишига, жинсий аъзолар фаолиятидан кунгил тулмаслик холатини сезишга олиб келади. Оргазм вактида киши’аъзоларида зурикиш аломатлари, яъни юрак кискариши бир дакикада 180 мартага ортиб кетиши, кон боснми уртача 40—80 мм симоб устунига кутарилиши, харсиллаш холларини кузатамиз. Оргазмнинг охирги боскичи кайтиш боскичи булиб, бунда нафас олиш бир маромга тушади, тери ранти уз холига кайтади, хоргинлик хисси пайдо булади. Бу вактла купчилик аёллар эрларини эркалашни яхи:и курсалар, баъзиларига хеч парса ёкмайди. Бундан кейин буладиган жинсий алока вакти хар кимда турличадир. 80 фоиз эркак секс тугрйсидаги хаёл билан юрадилар. 60 фоиз аёл лаззатланиш онларини тулкинланиб кутадилар. Ун икки фоиз 18—30 ёшлик аёллар уз кизлик пардаларини саклаб коладилар. эркаклар орасила эса бу ёш атиги етги фоизни ташкил килади, холос. Италиялихлар севги уйини билан машинада ёки поезда шугулланишни жуда ёктиралилар, аммо лекин чумилиш майдончаси, истирохат богида хам бу иш билан шугулланиш улар учун катта кайф бакишлайди. Кизлар 18 ёшгача узларини гунохсиз хисоблайаилар, секс масаласида совукконлик курсатсалар. кейинчалик сексга берилалиларки асти куяберасиз. Уч фоиз фёл эрига бевафолик килса, бу курсаткич эркакларда 51 фоизни ташкил этади. Рус аёлларини ярми узини совук, яъни фригид деб хисоблайди, ёки хеч качон севги лаззатини тотиб курмаган булади, ярми эса бунинг тсскарисидир. Хар бир аёл севги сврхушли1′ини олмаган хисобласа, хар иккинчи аёл эркак йуктигидан узларини конлирацилар. Перуда энг кучли шахвоний хиссиётни кузгатувчи мева авокадо хисобланади. Шунинг учун аклли оталар дарахт меваси пишган даврда уз киздарини кучага чикармайдилар. Кунинча аёлдар, эркак билан кушилишидан олдйн, тезлан ечиниб, курпа тагига киришга, чирокни учиришга харакат киладилар. Бу бадан улар узларини ялангоч «куримсиз» (аёл фикрича) таналарини эркакка курсатмасликка харакат киладилар. Америка Кушма Шгатлари олимларини утказган текширишларига караганда 26 минг аёллан суров утказилганда.. уларнинг 41% узига ишончсизлик билан караб, узларини энг хунук (ушо аёллар фикрича), баданларини курсатмасликка харакат килиб, шахвоиий тамондаи унча очилмай коладилар. Аёлларнинг бу килиглари нотугри, чунки эрингиз бари бир эртами кечми баданингизни куради. Аёллар шуни эсларидан чикармасликлари керакки, эркак ечинаётган аёлни ечиттиши вактида хаддан ташкари яхши куради бундан ташкари, аёлни эркак олдида ечиниб кадди-коматини куз-куз килиши унда шахвоний хиссиётини бир неча марта кутаради.
Просмотров: 147141 | Добавил: Anfalit | Теги: Лаззатланиш санъати. | Рейтинг: 2.3/1178
Барча изохлар: 0
avatar